A.  Miejsce składania deklaracji
B.  Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
C.  Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 8)
D.  Dane składającego deklarację
D.1. Dane identyfikacyjne
D.2.  Adres zamieszkaniaSiedziba
D.3. Adres korespondencyjny
E.  Miejsce położenia nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
F.  Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
G.  Obliczenie wysokości opłaty
zł/rok
zł/rok

J. Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zł/miesiąc
I.  Informacja o załącznikach
Liczba składanych załączników:
szt.
Dane dotyczące małżonka osoby składającej deklarację
*dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim
Dane małżonka
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
Generowanie dokumentów
Nazwa formularza
Uwagi
Nazwa formularza
Uwagi
Po wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i wyślij do Biura Związku. Pamiętaj! Deklaracja niepodpisana jest nieważna.