Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została błędnie sporządzona. Podmiotowi przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U.2012, poz. 749). Korekta deklaracji koryguje naliczenia powstałe do momentu złożenia nowej  deklaracji (zmieniającej). Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.