Lokalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. „L - PSZOK” –  stacjonarne punkty przyjmowania: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, opon, odpadów z remontów oraz odpadów wielkogabarytowych, stanowiące element systemu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;