Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

  • wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
  • tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
  • magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

Miejsce zamieszkania - nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym, lub pielgrzymkami religijnymi”.

Mobilna zbiórka odpadów – zbiórka odpadów problemowych „u źródła” tzn. spod posesji i z altan śmietnikowych. Podczas akcji odbierane są odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odzież i inne tekstylia, przeterminowane leki oraz  zużyte opony o średnicy do 110 centymetrów z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony. Rozdrobnione odpady (w tym budowlane) powinny być zapakowane w taki sposób, aby operator nie miał problemu z ich odbiorem. Odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 6.00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie, w miejscu bezpiecznym dla pieszych i ruchu drogowego  - w zabudowie wielorodzinnej do altany śmietnikowej, w zabudowie jednorodzinnej przed posesję. Wystawianie ww. odpadów poza terminami mobilnych zbiórek stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny.