Nieruchomość niezamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Nieruchomość zamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy.