Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

Odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Odpadach weterynaryjne – odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady zielone – odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic.

Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Odzysk energii – termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

Olej odpadowy – mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;

Operator –  wyłoniony w drodze przetargu organizowanego przez Związek przedsiębiorca lub przedsiębiorcy, realizujący zadania w zakresie odbioru albo odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Związku;

Opłata za gospodarowanie odpadami

Nieruchomości zamieszkałe

Opłata = stawka za gospodarowanie odpadami x liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość

 Nieruchomości niezamieszkałe   

Opłata = stawka za pojemnik o danej objętości x liczba pojemników x częstotliwość opróżniania pojemników*

*Częstotliwość opróżniania pojemników:

2,17 - jeden wywóz na dwa tygodnie

4,33 - jeden wywóz w tygodniu

8,66 - dwa wywozy w tygodniu

12,99 - trzy wywozy w tygodniu

17,32 - cztery wywozy w tygodniu

21,56 - pięć wywozów w tygodniu

25,98 - sześć wywozów w tygodniu

  • Podstawą do opłaty jest deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości.
  • Opłata za odpady traktowana jest jako podatek, dlatego też Związek nie wystawia żadnych faktur czy nakazów płatniczych.
  • Wpłat można dokonać jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego lub przy pomocy przekazu pocztowego. Związek nie prowadzi punktu kasowego.
  • W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają indywidualnego numeru konta bankowego proszeni są o pilny kontakt pod numerem telefonu (67) 344 21 00 lub osobisty w Biurze Związku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile.