Selektywne zbieranie – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Składający deklarację - jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów (np. i właściciela, i najemcy), obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze zgodnie z art. 56 Ustawy z dn. 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013 nr 186).

                  1. Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje w imieniu mieszkańców, składają zarządcy nieruchomości wspólnej lub innego        podmiotu władającego nieruchomością. Spółdzielnia albo wspólnota powinna ustalić z mieszkańcami, czy będą segregować odpady czy też nie.
                   2. W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich. Indywidualnie deklarację muszą złożyć, prócz właścicieli domów jednorodzinnych, również członkowie wspólnot mieszkaniowych, dla których nie został wybrany zarząd.
                   3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, deklarację składa zarządca nieruchomości lub inny podmiot władający nieruchomością. Nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, szkoły, szpitale, domy opieki, parki, cmentarze itp.

Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;

Spalarnia odpadów – zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych.

Sprzedawca odpadów – podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

Stawka za gospodarowanie odpadami

Nieruchomości zamieszkałe

Selektywna zbiórka - 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Nieselektywna zbiórka - 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Nieruchomości niezamieszkałe

Pojemnik

Selektywna zbiórka

Nieselektywna zbiórka

60L

8 zł

12 zł

120L

10 zł

15 zł

240L

16 zł

24 zł

1100L

70 zł

110 zł

2500L

200 zł

300 zł

5000L

350 zł

500 zł

7500L

500 zł

700 zł

10000L

700 zł

1000 zł

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych – rozprowadzanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby.