Termiczne przekształcanie odpadów – to spalanie odpadów przez ich utlenianie oraz inne procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane.

Termin złożenia deklaracji - deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację należy złożyć również w terminie 14 dni od zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub gdy zmieni się określona w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości.