Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, ustalanych zgodnie z przepisami Ustawy;

Współspalarnia odpadów – zakład lub jego część, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych.

Wytwórca odpadów – każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

Wykaz punktów kasowych współpracujących z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., w których można dokonywać bezpośrednich wpłat, ponosząc opłatę w wysokości 2,50 zł:

 1.  Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 89-340 Białośliwie ul. Dworcowa 2
 2.  Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 45
 3.  Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 111
 4.  Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-733 Drawsko  ul. Powstańców Wielkopolskich 121
 5.  Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-915 Jastrowie ul. Kieniewicza 11
 6.  Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-810 Kaczory ul. Dworcowa 22
 7.  Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 77-430 Krajenka ul. Złotowska 12
 8.  Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-761 Krzyż Wielkopolski ul. Walki Młodych 3
 9.  Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 89-350 Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 18
 10. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-965 Okonek ul. Niepodległości 21
 11. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-920 Piła ul. Wojska Polskiego 36
 12. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-920 Piła ul. Matwiejewa 5
 13. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-920 Szydłowo, Szydłowo 6
 14. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-920 Piła ul. Powstańców Wielkopolskich 162
 15. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-920 Piła ul. 1 Maja 5
 16. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-920 Piła ul. Wyspiańskiego 33-35
 17. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-920 Piła ul. Poznańska 28
 18. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-920 Piła ul. Osiedlowa 29
 19. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-920 Piła ul. Kazimierza Wielkiego 15c
 20. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-921 Piła pl. Staszica 10
 21. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-934 Piła ul. Królowej Jadwigi 15
 22. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie FUP 64-931 Piła ul. Świerkowa 70
 23. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-900 Piła ul. Powstańców Wielkopolskich 176
 24. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-920 Piła ul. Roosevelta 53
 25. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-850 Ujście ul. Wiosny Ludów 7
 26. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 64-730 Wieleń ul. Kościuszki 33
 27. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 89-300 Wyrzysk ul. Pocztowa 7
 28. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie UP 89-320 Wysoka ul. Powstańców Wielkopolskich 23
 29. BillBird SA z siedzibą w Krakowie PK 64-920 Piła ul. Bydgoska 22b

Skróty:

UP – Urząd Pocztowy

FUP – Filia Urzędu Pocztowego

PK – Punkt Kasowy