Zabudowa jednorodzinna –  zabudowa w rozumieniu § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 27) zabudowie zagrodowej - należy rozumieć zabudowę w rozumieniu § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

Zabudowa zagrodowa - zabudowa w rozumieniu § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

Zapobieganie powstawania odpadów – środki zastosowane w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:

  • ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu,
  • negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,
  • zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale;

Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Zbiórka odpadów „u źródła” – należy przez to rozumieć odbiór, bezpośrednio z terenu nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych takich jak: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji, udostępnianych Operatorowi przez właścicieli nieruchomości, w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z Regulaminem;

Zmieszane odpady komunalne – należy przez to rozumieć odpady komunalne gromadzone nieselektywnie, a także odpady pozostałe po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce zgodnie z Regulaminem;