Częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
§ 28.1.
Właściciele nieruchomości przekazują zmieszane odpady komunalne i zbierane w sposób selektywny w terminach wyznaczonych w harmonogramie.
2.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych - z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
 
Zmieszane odpady komunalne:
 1. od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku – jeden raz na tydzień,
 2. od 1 grudnia do 31 marca każdego roku – jeden raz na dwa tygodnie;
 3. zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, papieru oraz szkła – jeden raz na dwa tygodnie;
 4. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone i innych:
 5. od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz w tygodniu,
 6. od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na dwa tygodnie;
3.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych - z obszaru zabudowy wielorodzinnej:
 
Zmieszane odpady komunalne:
 1. zmieszane odpady komunalne – dwa razy na tydzień;
 2. zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, papieru – jeden raz w tygodniu;
 3. odpady szklane zbierane w sposób selektywny– jeden raz na cztery tygodnie;
 4. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone i inne - jeden raz w tygodniu,
4.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych - z obszaru zabudowy wielorodzinnej powyżej 5 kondygnacji:
 
Zmieszane odpady komunalne:
 1. zmieszane odpady komunalne – trzy razy w tygodniu;
 2. zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych – dwa razy w tygodniu;
 3. zbierane w sposób selektywny odpady z papieru – jeden raz w tygodniu;
 4. odpady szklane zbierane w sposób selektywny– jeden raz na cztery tygodnie;
 5. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone i inne - jeden raz w tygodniu(...)