BIP ePUAP Facebook Evenio YouTube UE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Oświadczenie w sprawie dostępności

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://prgok.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Napisy są sukcesywnie wprowadzane do starszych filmów.

Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.

Brak informacji o formacie oraz języku linków prowadzących do dokumentów do pobrania.

Informacje dodatkowe

Publikacja strony internetowej www.prgok.pl: 2013

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-03-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-23

Aktualizacja polegała na zmianie wizualnej strony internetowej www.prgok.pl. Został zmieniony wygląd strony głównej, podstron, menu, układ treści na stronie.

Data ostatniego przeglądu strony internetowej: 2023-03-13 

Wszelkie problemy związane z dostępnością strony internetowej należy zgłaszać Koordynatorowi do spraw dostępności –  Dorota Bonzel pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8 (piętro III) 64-920 Piła, e-mail: dorota.bonzel@prgok.pl, tel. 660 638 198. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (TAB, SHIFT+TAB).

Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak: zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.

Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

W menu „KONTAKT” zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Biuro Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowane jest w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 8 w 64-920 Piła, na trzecim oraz ósmym piętrze. Budynek ma jedno główne wejście oraz dwa wejścia dodatkowe. Wejście główne jest od ulicy Dąbrowskiego. Z przodu do wejścia prowadzi kilka stopni, a dalej schody w klatce schodowej, które prowadzą do korytarza głównego. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy wejściu od strony parkingu strzeżonego przy ulicy Dąbrowskiego (wejście otwarte w godzinach pracy urzędu) oraz od strony wejścia od strony parkingu przy Wyspie (wejście otwierane po telefonicznym uzgodnieniu). Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników budynku. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 67 344 21 00 wew. 2. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy
Budynek jest obiektem ośmiokondygnacyjnym. Korytarze nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na każdą kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind
W budynku znajdują się dwie windy, które dojeżdżają do wszystkich kondygnacji.

Dostępność pochylni
Pochylnia znajduje się przy wejściu od strony parkingu.

 Dostępność platform
 Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem, przy ulicy Dąbrowskiego znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Centrum.

Dostępność tłumacza języka migowego
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: prgok@prgok.pl; tel. 67 344 21 00). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Pragniemy Państwa zapewnić, że jako organ administracji publicznej, będziemy dokładać systematycznie wszelkich starań, aby w coraz szerszym kontekście zapewnić dostęp do usług Biura Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" osobom ze szczególnymi potrzebami.

×
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.