BIP ePUAP Facebook Evenio YouTube UE

Deklaracje

AKTUALNY DRUK DEKLARACJI:

Deklaracja DO-1(4)

Załącznik do deklaracji DO-1/A (4)

Załącznik do deklaracji DO-1/B (4)


Deklaracja jest podstawowym dokumentem nowego systemu, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

Obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele i zarządcy nieruchomości. Przez „właścicieli nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Jeśli mieszkasz w bloku
Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje w imieniu mieszkańców, składają zarządcy nieruchomości wspólnej lub innego podmiotu władającego nieruchomością. 
 
Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym
W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich.
 
Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości niezamieszkałej
Od 1 kwietnia 2020 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do samodzielnego podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmami, które są wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej. 

Kiedy należy złożyć deklarację?
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

Deklaracja zmieniająca czy korekta?

W związku z tym, że system opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaratywny i podmiot sam dokonuje jej wyliczenia, przysługuje mu też prawo zmiany lub skorygowania swojej deklaracji. Należy zatem rozróżnić pojęcia „zmiana deklaracji” od „korekta deklaracji”.

  • Deklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danej nieruchomości np. zmiana ilości osób.  Zgodnie z art. 6 m ust. 2  (Dz.u. 2022 poz. 2519) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana
  • Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zadaniem podmiotu składającego deklarację została błędnie sporządzona. Podmiotowi przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2022 poz. 2651). Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 m ust. 4   właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, wyjątkiem jest śmieć członka rodziny, na zgłoszenie czego zobowiązany ma 6 miesięcy.
  • Deklaracja ustania - składamy ją w sytuacji gdy wszyscy mieszkańcy opuszczą nieruchomość (np. sprzedaż).                                               

Załączniki

W przypadku większej ilości nieruchomości niż jedna, należy wypełnić również załącznik: DO-1(2)A dla nieruchomości zamieszkałych.

***

Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze zgodnie z art. 56 Ustawy z dn. 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2022 poz. 859).

***

W przypadku trudności z wypełnieniem deklaracji, należy zwrócić się o pomoc do pracowników Związku lub skorzystać z instrukcji wypełniania dostępnych na naszej stronie. Wypełnionione dokumenty należy złożyć w biurze Związku lub odesłać pocztą.


ARCHIWALNE DRUKI DEKLARACJI:

Deklaracja DO-1 obowiązująca do 1 kwietnia 2020 roku

Załącznik DO-1/A do deklaracji obowiązującej do 1 kwietnia 2020 

Załącznik DO-1/B do deklaracji obowiązującej do 1 kwietnia 2020

 

Deklaracja DO-2(1) - dotyczy nieruchomości niezamieszkałych

Załącznik DO-2/A

Załącznik DO-2/B

 

Deklaracja DO-3 - dotyczy domków letniskowych

Załącznik DO-3/A

Załącznik DO-3/B

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.