BIP ePUAP Facebook Evenio YouTube UE

Najczęściej zadawane pytania

Czy deklarację mogę przesłać faksem lub e-mailem?
Dowiedz się więcej

Nie. Dokument dostarczony poprzez e-mail lub faks będzie nieważny. Deklarację należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Deklarację można przesłać też elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePuap (dotyczy osób, które posiadają profil zaufany).

Kiedy, gdzie i komu należy zapłacić za śmieci?
Dowiedz się więcej

Dla każdego składającego deklarację Związek tworzy indywidualny rachunek bankowy do wpłacania opłaty. Informację o indywidualnym numerze rachunku właściciel nieruchomości otrzymuje po złożeniu pierwszej deklaracji. Opłatę należy uiszczać za każdy miesiąc „z góry” do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (czyli do 15 kwietnia za kwiecień, do 15 maja za maj). 

Ile zapłacę, jeśli wytworzę dużo śmieci? Czy zapłacę również wtedy, gdy w danym miesiącu nie wytworzę śmieci?
Dowiedz się więcej

Nie ma znaczenia ile odpadów zostanie wytworzonych w okresie rozliczeniowym przez mieszkańców danej nieruchomości. Opłata jest naliczana jednakowo dla wszystkich – w zależności od ilości mieszkańców, a nie realnej ilości wytworzonych odpadów. 

Jaka firma obsługuje system?
Dowiedz się więcej

W drodze przetargu do obsługi systemu zostały wyłonionionoe firmę:

 • Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4A, 64-920 Piła.
Jaka jest kara za podanie nieprawdziwych danych w deklaracji?
Dowiedz się więcej

Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze grzywny zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2022 poz. 859 ze zm).

Co stanie się gdy nie złożę deklaracji? Mam taki obowiązek?
Dowiedz się więcej

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona, Związek Międzygminny w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, naliczy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Ponadto na osobę, która nie dopełniła obowiązku złożenia deklaracji, może zostać nałożona sankcja w postaci grzywny, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2022. 859).

Mam mieszkanie w bloku spółdzielczym, jednak obecnie nikt tam nie mieszka i nikt nie jest tam zameldowany, ponieważ mieszkanie wystawione jest na sprzedaż. Czy muszę ponosić jakiekolwiek opłaty za śmi
Dowiedz się więcej

Przedmiotem zgłoszenia w deklaracji są jedynie osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość (kwestia meldunku nie ma tutaj znaczenia ). Jeśli więc na stałe ktoś przebywa za granicą, to nie będzie ponosił kosztów systemu gospodarki odpadami. Właściciel nieruchomości w deklaracji zgłosić jedynie osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość. Zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jestem zameldowany w domu rodziców, ale od niedawna mieszkam za granicą. Czy rodzice muszą płacić również za moją osobę?
Dowiedz się więcej

Przedmiotem zgłoszenia w deklaracji są jedynie osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość (kwestia meldunku nie ma tutaj znaczenia ). Jeśli więc na stałe przebywa Pan za granicą to nie będzie Pan ponosił kosztów systemu gospodarki odpadami. Rodzice powinni wobec tego w deklaracji zgłosić jedynie osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość. Na dokonanie zmiany deklaracji obowiązuje  termin 14 dni od daty zajścia zmiany na danej nieruchomości.

W jaki sposób zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych od przedsiębiorców? Czy Związek zapewnia worki czy pojemniki, na odpady selektywne zbierane i z jaką częstotliwością je odbiera
Dowiedz się więcej

Od 1 kwietnia 2020 roku nieruchomości niezamieszkałe wyłączone są z systemu. Oznacza to, że właściciele lub zarządcy takich nieruchomości zobowiązani są do podpisania umowy z firmą odbierającą odpady. Umowa musi być zgodna z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Czy za odpady selektywnie odbierane z nieruchomości zamieszkałych pobierana jest dodatkowa opłata?
Dowiedz się więcej

Związek nie pobiera dodatkowej opłaty za odpady zebrane selektywnie (metal, szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne). Podwyższona opłata (dwukrotność stawki) może zostać nałożona w przypadku gdy odpady nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Czy Związek zapewnia pojemniki (na odpady zmieszane) i worki (na odpady segregowane), czy trzeba je sobie samemu zorganizować?
Dowiedz się więcej

Wszystkie pojemniki na odpady komunalne, a także worki do selektywnej zbiórki (w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej) zapewnia operator systemu, czyli firma która została wyłoniona w drodze przetargu. Jest to jeden z elementów zamówienia.

Co zrobić z popiołem? Do którego pojemnika go wyrzucać?
Dowiedz się więcej

Popiół (koniecznie schłodzony, aby nie doszło do uszkodzenia pojemnika) należy umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane (niesegregowane). Jeśli pojemnik zostanie uszkodzony bądź ulegnie spaleniu, wówczas właściciel posesji ponosi koszty do operatora za wstawienie nowego pojemnika.

Co mam zrobić z trawą i innymi odpadami z ogrodu?
Dowiedz się więcej

Bioodpady, w tym odpady zielone, należy wyrzucać do brązowych pojemników lub brązowych worków na odpady biodegradowalne. W przypadku posiadania kompostownika istnieje możliwość gromadzenia w nim odpadów zielonych, wówczas jego posiadanie należy wykazać w składanej deklaracji.

Czy istnieje możliwość zwolnienia z opłaty, jestem starszą osobą, mieszkam w lesie, firma która do tej pory obsługiwała naszą gminę nie mogła do mnie dojechać i w związku z tym byłam zwolniona z opłat
Dowiedz się więcej

Nie są przewidziane zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto zgodnie z § 18 obowiązującego regulaminu utrzymania i czystości w zakresie odpadów komunalnych, na terenie Związku zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli czynność ta nie narusza przepisów odrębnych i nie jest uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości.

Mam czworo dzieci, jestem jedyną osobą utrzymującą rodzinę, czy mogę liczyć na obniżenie opłaty?
Dowiedz się więcej

Nie są przewidziane zwolnienia i obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto Związek Międzygminny PRGOK nie uczestniczy w programie Karty Dużej  Rodziny.

Co dzieje się z odpadami posegregowanymi przez mieszkańców ? Czy trafiają one do spalarni, czy są w jakiś sposób wykorzystywane (jako tzw. materiał z odzysku)?
Dowiedz się więcej

Dzisiaj wszystkie odebrane odpady muszą zostać poddane segregacji. Segregacja może być prowadzona "u źródła", gdy mieszkańcy sami segregują odpady w odpowiednich kolorystycznie pojemnikach lub workach (dla przypomnienia: niebieskie są na papier, zielone na szkło, żółte na tworzywa sztuczne i drobne odpady metalowe, brązowe na bioodpady).  Segregacja przez mieszkańców jest  tzw. segregacją wstępną. Zebrane selektywnie papier i tworzywa sztuczne przekazywane są do sortowni surowców wtórnych w Pile przy ul. Łącznej 4A, gdzie poddawane są najpierw szczegółowej selekcji, a następnie przekazywane są specjalistycznych firmom zajmującym się odzyskiem i recyklingiem.

Drugim miejscem gdzie odbywa się segregacja jest sortowania odpadów na składowisku w Kłodzie - gdzie trafią odpady zmieszane. Składowisko w Kłodzie pełni dla naszego Związku, funkcję tzw. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Tutaj po wysegregowaniu surowców wtórnych odpady dzielone są na frakcję nadsitową i podsitową. Z tej pierwszej po procesie technologicznym powstaje paliwo alternatywne, materiał z drugiej frakcji trafia do dalszego przetworzenia w GWDA Sp. z o.o., (posiadającej również status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), gdzie jest kompostowany w wyniku czego powstaje materiał używany w rolnictwie.

Dopiero to, czego nie uda się  poddać procesom odzysku ostatecznie trafia na składowisko.

Natomiast wszystkie surowce, które można po raz kolejny przetworzyć są odzyskiwane i trafiają do specjalistycznych zakładów przetwórczych.

Czy Związek Międzygminny ma zawarte umowy ze specjalistycznymi firmami na odbiór tworzywa sztucznego, szkła, papieru itp.?
Dowiedz się więcej

Związek ma zawartą umowę z wyłonionym w przetargu nieograniczonym operatorem, która obejmuje „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych” na terenie działania Związku. 

Czy prawdą jest, że segregowane przez mieszkańców odpady komunalne trafiają, tak jak niesegregowane, na składowisko lub do spalarni?
Dowiedz się więcej

Na składowisko w Kłodzie trafiają tylko i wyłącznie odpady, których nie da się wysegregować w celu odzysku lub recyklingu.

Jak często wywożone są odpady?
Dowiedz się więcej

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie ZM "PRGOK":

 • odbiór odpadów zmieszanych:
  • zabudowa jednorodzinna i zagrodowa: co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.
  • zabudowa wielorodzinna: co najmniej 1 raz w tygodniu.
 • odbiów odpadów selektywnie zebranych:
  • zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:
   • odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru - co najmniej raz na dwa tygodnie,
   • odpady ze szkła – co najmniej raz na cztery tygodnie
  • zabudowa wielorodzinna:
   • odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru – co najmniej 1 raz w tygodniu,
   • odpady ze szkła – co najmniej 1 raz na cztery tygodnie.
 • bioodpadów
  • zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:
   • od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz w tygodniu,
   • od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na cztery tygodnie.
  • zabudowa wielorodzinna:
   • od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz w tygodniu,
   • od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na cztery tygodnie.
Czy worki są płatne i limitowane?
Dowiedz się więcej

Do pięciu wystawionych worków w danym kolorze obowiązuje zasada worek – za worek. W praktyce oznacza to, że jeśli wystawiliśmy dwa żółte worki z tworzywami sztucznymi, to operator zostawi nam dwa puste żółte worki. Jeżeli wystawimy już sześć czy więcej worków w tym samym kolorze, to pracownicy operatora zostawią maksymalnie 5 pustych worków.

Mieszkańcy otrzymują worki w ramach ponoszonej co miesiąc opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Czy należy myć szklane butelki i słoiki?
Dowiedz się więcej

Przed wyrzuceniem opakowania szklane należy całkowicie opróżnić z zawartości i oczyścić. Nie jest jednak konieczne ich mycie, nie trzeba usuwać też etykiet i resztek zamknięć.

Plastikowa butelka typu PET powinna być przed wyrzuceniem odkręcona czy zakręcona?
Dowiedz się więcej

Odpady opakowaniowe, w tym butelki plastikowe, należy całkowicie opróżnić z ich zawartości, oczyścić i co bardzo ważne - trwale zgnieść! Najlepiej wyrzucać oddzielnie zgniecioną butelkę i oddzielnie zakrętki, ponieważ są one odzyskiwane w innych procesach technologicznych. W związku z tym, że plastikowe nakrętki zbierane są w celach charytatywnych można też przekazać je na taki właśnie cel.

Jakie są to odpady zmieszane?
Dowiedz się więcej

Odpady zmieszane to te, które nie nadają się do segregacji w celu odzysku lub recyklingu. Są to m. in.: artykuły higieniczne, porcelana i ceramika, szkło stołowe, okularowe, żaroodporne, fajans, kryształy, lustra, wypalone znicze, odchody zwierzęce, popiół, tytoń, rośliny zaatakowane chorobami, trociny i inne sorbenty zanieczyszczone przez zwierzęta.

Co z odpadami wielkogabarytowymi? W jaki sposób można się ich pozbyć?
Dowiedz się więcej

Odpadów wielkogabarytowych można się pozbyć dostarczając je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Lista PSZKÓW na terenie Związku Międzygminnego oraz rodzaje odpadów przyjmowanych w tych punktach znajduje się na stronie: http://prgok.pl/jak-dziala-system/wykaz-punktow-pszok/ 

Pojemniki miały być wyposażone w chipy. Czy są?
Dowiedz się więcej

Wszystkie pojemniki, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i w wielorodzinnej, są wyposażone w chipy.

Ile pojemników muszą mieć właściciele domów jednorodzinnych na swoich posesjach i na jakiego rodzaju odpady? Czy pojemniki dostarcza operator czy trzeba się w nie zaopatrzyć samodzielnie?
Dowiedz się więcej

Objętość pojemników określa szczegółowo Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach:

 1. do 3 osób – pojemniki o łącznej pojemności 120 l;
 2. nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób – pojemniki o łącznej pojemności 240 l;
 3. nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 11 osób – pojemniki o łącznej pojemności 480 l;
 4. nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – pojemniki o łącznej pojemności 600 l.

Pojemniki na odpady zmieszane dostarczane są przez operatora. 

Czy system narzuca zbieranie odpadów segregowanych w workach, czy mogę gromadzić je we własnych pojemnikach?
Dowiedz się więcej

Operator odbiera odpady z pojemników i worków dostarczonych przez niego w ramach obsługi systemu. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, gdy odpady nie mieszczą się w pojemniku lub workach można je gromadzić w workach innego koloru jednak należy oznaczyć jakiego rodzaju odpady zawierają.

W przypadku nieruchomosci niezamieszkałych ilość i wielkość pojemników musi być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego. Gdy odpady nie mieszczą się w pojemnikach należy zweryfikować poprawność zadeklarowanych pojemników i ewentualnie złożyć deklarację i ująć w niej większą ich ilość.

Czym jest deklaracja?
Dowiedz się więcej

Deklaracja jest podstawowym dokumentem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty.

Jak często i w jaki sposób odbierane są odpady biodegradowalne? Chodzi mi szczególnie o skoszoną trawę.
Dowiedz się więcej

Odbiór odpadów biodegradowalnych odbywa się, w zależności od rodzaju zabudowy, z częstotliwością:

Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:

 • od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz w tygodniu,
 • od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na cztery tygodnie.

Zabudowa wielorodzinna:

 • od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz w tygodniu,
 • od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na cztery tygodnie.
Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?
Dowiedz się więcej

Obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele i zarządcy nieruchomości zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. Przez „właścicieli nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomościami zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gninach z dnia 13 września 1996r.

Kto powinien złożyć deklarację w zabudowie wielorodzinnej?
Dowiedz się więcej

Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje w imieniu mieszkańców, składają zarządcy nieruchomości wspólnej lub innego podmiotu władającego nieruchomością. 

Kto powinien złożyć deklarację w zabudowie jednorodzinnej?
Dowiedz się więcej

W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich. Indywidualnie deklarację muszą złożyć, prócz właścicieli domów jednorodzinnych, również członkowie wspólnot mieszkaniowych, dla których nie został wybrany zarząd.

Co to jest deklaracja zmieniająca i kiedy należy ją złożyć?
Dowiedz się więcej

Deklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Do 6 września 2019 roku termin złożenia deklaracji zmieniającej wynosił 14 dni od nastąpienia zmiany.

Co to jest korekta deklaracji i kiedy należy ją złożyć?
Dowiedz się więcej

Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została błędnie sporządzona. Podmiotowi przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U.2012, poz. 749). Korekta deklaracji koryguje naliczenia powstałe do momentu złożenia nowej  deklaracji (zmieniającej). 

Oznacza to, że w przypadku jeśli dany podmiot złożył kilka deklaracji zmieniających a następnie składa korektę dotyczącą pierwszej deklaracji i chce aby skutek finansowy objął cały okres do miesiąca bieżącego, obowiązany jest złożyć tyle korekt ile składał deklaracji zmieniających. Jeżeli złożona korekta wpływa na opłaty wynikające z  pozostałych złożonych deklaracji podmiot zobowiązany jest złożyć na każdą z nich odrębną korektę wskazując ich daty i w przypadku stwierdzenia nadpłaty wniosek o jej stwierdzenie. W przeciwnym razie korekta nie stanowi podstawy do zmiany wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kiedy należy złożyć załączniki do deklaracji?
Dowiedz się więcej

W przypadku większej ilości nieruchomości niż jedna, należy wypełnić załącznik: DO-1/A dla nieruchomości zamieszkałych.

Gdzie można uzyskać pomoc w wypełnianiu deklaracji?
Dowiedz się więcej

W przypadku trudności z wypełnieniem deklaracji, należy zwrócić się o pomoc do pracowników Związku, telefonując pod numer 67 344 21 00 wew. 2.

Jakie są stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Dowiedz się więcej

STAWKA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU:

Sektor I (gminy: Wieleń, Krzyż Wielkopolski, Drawsko): 41 złotych od osoby.

Sektor II (gminy: Czarnków, Ujście): 39 złotych od osoby.

Sektor III (gminy: Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Wysoka): 37 złotych od osoby.

Sektor IV (gminy: Jastrowie, Krajenka): 35 złotych od osoby.

Sektor V (gmina Piła): 33 złote od osoby.

Jak obliczyć wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych?
Dowiedz się więcej

Opłata = stawka za gospodarowanie odpadami dla danego sektora x liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Jak płacić za odpady?
Dowiedz się więcej

Od 1 kwietnia 2019r. opłaty należy wnosić za każdy miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca, czyli np. do 15 kwietnia za kwiecień, do 15 maja za maj. Z związku z tym w kwietniu 2019r. zaszła konieczność dokonania opłaty za dwa miesiące poprzedni i bieżący (marzec i kwiecień).

 • Wpłat można dokonać jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego lub przy pomocy przekazu pocztowego. Związek nie prowadzi punktu kasowego.
 • Niewywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonych terminach tj. do 15 dnia każdego miesiąca spowoduje konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki.
 • Podstawą do opłaty jest deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości.
 • Opłatę należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek w wysokości określonej w deklaracji.
 • Związek nie wystawia żadnych faktur czy nakazów płatniczych.
 • W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.
Jaki jest harmonogram płatności?
Dowiedz się więcej

Od 1 kwietnia 2019ropłaty należy wnośić z góry do 15 dnia każdego miesiąca, mianowicie

 • do 15 kwietnia za kwiecień
 • do 15 maja za maj
 • do 15 czerwca za czerwiec
 • do 15 lipca za lipiec i tak dalej...

UWAGA – niewywiązanie się z obowiązku płatniczego w wyznaczonych terminach powoduje naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.

Pojemnik niebieski - co należy wyrzucać a czego nie?
Dowiedz się więcej

Papier powinien być suchy i niezatłuszczony. Odpady opakowaniowe powinny być zgniecione.

Wyrzucamy:

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy,

Nie wyrzucamy:

 • papieru powlekanego folią,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • pampersów,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • artykułów higienicznych (wacików, chusteczek),
 • papieru kalkującego i kalki technicznej.
Pojemnik żółty - co należy wyrzucać a czego nie?
Dowiedz się więcej

Przed wyrzuceniem butelki i puszki powinny być opróżnione z zawartości i zgniecione.

Opakowań nie trzeba myć.

 

Wyrzucamy:

 • butelki plastikowe po napojach,
 • opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach

do mycia naczyń),

 • opakowania plastikowe po produktach spożywczych,
 • plastikowe butelki po olejach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • styropian opakowaniowy,
 • puszki po napojach i sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folię aluminiową,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe (pamiętajmy o zgniataniu opakowań).

Nie wyrzucamy:

 • strzykawek i innych artykułów medycznych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • części samochodowych,
 • mokrych folii.
Pojemnik zielony - co należy wyrzucać a czego nie?
Dowiedz się więcej

Opakowania szklane powinny być opróżnione z zawartości. 

Wyrzucamy szkło kolorowe i bezbarwne:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wyrzucamy:

 • szkła stołowego – żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • żarówek energooszczędnych,
 • szklanek, kieliszków, talerzy, szkła kryształowego,
 • reflektorów,
 • luster, szyb okiennych i samochodowych,
 • fajansu i porcelany,
 • termometrów i strzykawek.
Pojemnik brązowy - co należy wyrzucać a czego nie?
Dowiedz się więcej

Jeżeli tylko masz taką możliwość kompostuj odpady biodegradowalne i zielone.

W zabudowie wielorodzinnej odpady biodegradowalne w pojemnikach umieszczamy luzem.

Wyrzucamy:

 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty i skoszoną trawę,
 • trociny i korę drzew,
 • obierki, skórki, ogryzki, 
 • zepsute owoce, warzywa,
 • łupiny orzechów,
 • resztki żywności.

Nie wyrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • mięsa i padliny zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu,
 • woreczków foliowych po kaszy i ryżu,
 • zaatakowanych chorobami roślin.
Pojemnik czarny na odpady zmieszane - co należy wyrzucać a czego nie?
Dowiedz się więcej

Do pojemnika na resztkowe (zmieszane) odpady komunalne powinno trafić tylko to czego nie uda się wysegregować.

Każdy z nas powinien dążyć do zmniejszenia ilości powstających odpadów. Starajmy się wysegregować jak najwięcej cennych surowców.

Wyrzucamy:

 • wystudzony popiół,
 • artykuły higieniczne w tym pampersy,
 • opakowania po aerozolach,
 • odchody zwierzęce,
 • rośliny zaatakowane chorobami,
 • szkło stołowe, kryształy, fajans i porcelana,
 • znicze z zawartością wosku,
 • jednorazowe maszynki do golenia,
 • płyty CD i DVD,
 • brudne ręczniki papierowe,
 • filtry do kawy, torebki z herbatą,
 • tubki po pastach.
Jakie odpady należy dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
Dowiedz się więcej

Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) każdą ilość następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • przeterminowane chemikalia;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (obowiązuje limit 300 kg w roku kalendarzowym na gospodarstwo domowe);
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów, od osób fizycznych nie prowadzących  działalności gospodarczej lub rolniczej, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz średnicy do 1,1 m (obowiązuje limit 5 opon na gospodarstwo domowe do 6 osób, limit dla gospodarstw domowych od 7 osób to 10 opon w roku kalendarzowym);
 • odpady z remontów (obowiązuje limit do 200 kg w roku kalendarzowym na gospodarstwo domowe);
 • odzież i inne tekstylia.  

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK, w tym dni i godziny świadczenia usług w PSZOK określa regulamin uchwalany przez Zarząd Związku. 

Jaką treść wskazywać jako tytuł płatności?
Dowiedz się więcej

W tytule płatności wskazujemy miesiąc lub miesiące oraz rok, za który dokonywana jest wpłata.

Co zrobić gdy w tytule płatności drugi raz wskażę ten sam miesiąc?
Dowiedz się więcej

Wpłata zostanie zaksięgowana zgodnie ze wskazaniem, a następnie przeksięgowana na zaległość lub bieżącą należność o czym podatnik zostanie poinformowany postanowieniem o zarachowaniu nadpłaty. Wskazany jest także kontakt z działem księgowości w celu wyjaśnia sprawy pod nr telefonu 67 344 21 00 wew. 4.

Czy mogę dokonywać płatności za moją mamę?
Dowiedz się więcej

Można dokonać wpłaty za inną osobę. Wpłat należy dokonywać na przydzielony indywidualny rachunek bankowy, w tym przypadku na rachunek przypisany dla mamy.

Jak wyjść z zadłużenia? Czy mogę złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty?
Dowiedz się więcej

Tak, można złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty. Do wniosku warto dołączyć dokumenty potwierdzające miesięczne wydatki. 

Jak prawidłowo powinien zostać sporządzony wniosek o rozłożenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na raty? Co powinien przedmiotowy wniosek zawierać i jakie dokumenty na
Dowiedz się więcej

W złożonym wniosku należy podać przyczynę powstania zaległości, kwotę zaległości (wraz z odsetkami za zwłokę), a także zaproponować  wysokość miesięcznych rat wraz z terminami ich zapłacenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody oraz wydatki wszystkich osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z wnioskodawcą.

Czy można rozłożyć koszty upomnień na raty?
Dowiedz się więcej

Nie. Rozłożone na raty mogą zostać tylko należności główne wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku kiedy podatnik został obciążony kosztami upomnienia przed złożeniem wniosku o rozłożenie zaległości na raty, jest on zobowiązany do ich uregulowania.

Co w sytuacji kiedy nie ureguluję należności objętej upomnieniem?
Dowiedz się więcej

W przypadku nieuregulowania należności objętych upomnieniem, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wiem, że mój sąsiad nie złożył deklaracji, a odbierane są od niego odpady. Nie chcę płacić za innych, co mogę zrobić?
Dowiedz się więcej

Jeśli ktoś z Państwa wie, że sąsiad lub ktoś inny nie ma złożonej deklaracji, a mimo tego odbierane są od takiej osoby odpady lub odpady są gdzieś podrzucane, to prosimy o kontakt. W takim przypadku Związek Międzygminny przeprowadzi kontrolę wskazanej nieruchomości. Jeśli okaże się, że mieszkaniec nie złożył deklaracji choć powinien, zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie. 

Takie zgłoszenia prosimy kierować na adres prgok@prgok.pl lub pod numer telefonu 67 344 21 00 wew. 3.

Robię remont, co mam zrobić z odpadami po remoncie?
Dowiedz się więcej

Odpady z remontów wykonywanych we własnym zakresie można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadow Komunalnych. Obowiązuje limit - do 200 kilogramów na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

Przeprowadzając większy remont, należy wynająć kontener od firmy, która zapewnia odbiór odpadów poremontowych. Jeśli remont wykonuje firma remontowa, to do niej należy zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.

 

Jestem kierowcą tira, w domu przebywam tylko przez kilka dni w miesiącu. Czy w związku z tym muszę płacić za odbiór odpadów?
Dowiedz się więcej

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych naliczana jest miesięcznie, a jej wysokość nie zależy od ilości dni, w których ktoś faktycznie przebywał w danej nieruchomości. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na trzy tygodnie, czy na trzy dni - płacimy opłatę miesięczną. Na takiej samej zasadzie naliczane są np. opłaty stałe za gaz czy energię elektryczną, które ponosimy za cały miesiąc, oprócz kosztów faktycznego zużycia prądu czy gazu.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów pobierana jest od mieszkańców danej nieruchomości. Mieszkańcem, w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008. Tam miejsce zamieszkania określono jako miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.