BIP ePUAP Facebook Evenio YouTube UE

Zasady korzystania z PSZOK-u

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pile (ul. F. Philipsa) czynny jest:

 • od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00,
 • w soboty: od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 10.00 do 18.00; od 1 października do 31 marca w godzinach od 9.00 do 17.00.

Pozostałe PSZOK-i czynne są w poniedziałki, środy i soboty w godzinach od 9.00 do 17.00.

Rodzaje odpadów, które są odbierane w punktach PSZOK na terenie Związku Międzygminnego PRGOK:

 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • odpady niebezpieczne (lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, kwasy, oleje inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty);
 • przeterminowane leki;
 • przeterminowane chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • zużyte baterie i akumulatory (drobne baterie i akumulatorki oraz akumulatory z samochodów osobowych);
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (opróżnione z zawartości oraz nie zawierające innych odpadów) w limitowanej ilości do 300 kg na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac  remontowych nie wymagających  pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru  prowadzenia robót  do starosty, w limitowanej ilości 200 kg na gospodarstwo domowe  w każdym roku kalendarzowym, należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
  a) odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),
  b) odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone);
 • zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – w limitowanej ilości ( do 6 osób włącznie - 5 szt., od 7 osób i więcej -10 szt.) na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym;
 • odzież i inne tekstylia.

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów: 

 • odpadów, których wyciekają płyny i inne substancje,
 • bioodpadów,
 • części samochodowych,
 • odpadów silnie toksycznych,
 • odpadów zawierających azbest, eternit i papę,
 • padłych zwierząt,
 • resztkowych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • opon z działalności gospodarczej tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • folii z działalności rolniczej.
   

REGULAMIN PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”

§1 – Informacje ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanych dalej „PSZOK” na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zlokalizowanych w następujących miejscowościach:

1) Gmina Czarnków – Brzeźno (teren przy oczyszczalni ścieków przy ul. Kwiatowej),

2) Gmina Czarnków – Gajewo (droga wojewódzka 153 w kierunku Runowa),

3) Gmina Drawsko – Drawski Młyn (teren przy oczyszczalni ścieków),

4) Gmina Jastrowie – Jastrowie (ul. Narutowicza przy maszcie antenowym),

5) Gmina Kaczory – Kaczory (teren przy oczyszczalni ścieków),

6) Gmina Krajenka – Krajenka (teren zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych),

7) Gmina Krzyż Wielkopolski – Krzyż Wielkopolski (zjazd z wiaduktu w stronę Drawska  w pierwszą drogę po prawej stronie),

8) Gmina Miasteczko Krajeńskie – Grabówno (zjazd z DK 10 w kierunku miejscowości Sulnówek),

9) Gmina Piła – Piła przy ul. Fritsa Philipsa,

10) Gmina Ujście – Byszki (na terenie oczyszczalni ścieków),

11) Gmina Wieleń – Wieleń Północny (teren zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych Marianowo),

2. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są w następujące dni tygodnia:

1) PSZOK w Pile: 

- od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00,

- w sobotę w okresie od 1 kwietnia do 31 września w godzinach 10.00 –  18.00,                       

- w sobotę w okresie od 1 października  do 31 marca w godzinach  9.00 –  17.00,

2) pozostałe PSZOK-i w miejscowościach gmin członkowskich w dniach: 

- poniedziałek, środa, sobota w godzinach 9.00 – 17.00,

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. PSZOK nieodpłatnie przyjmuje odpady wymienione w § 2 ust. 1 wyłącznie na warunkach niniejszego Regulaminu od mieszkańców z gospodarstw domowych gmin Związku Międzygminnego „PRGOK”.

4. W uzasadnionych przypadkach PSZOK może zawiesić lub ograniczyć przyjmowanie wszystkich lub części rodzajów przyjmowanych odpadów.

 

§ 2   Ustalenia szczegółowe

1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) szkło,

6) odpady niebezpieczne (lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, kwasy, oleje  i tłuszcze inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty),

7)  przeterminowane leki,

8)  przeterminowane chemikalia,

9)  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

10) zużyte baterie i akumulatory (drobne baterie i akumulatorki oraz akumulatory 
od samochodów osobowych),

11) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe (opróżnione z zawartości oraz nie zawierające innych odpadów) w limitowanej ilości do 300 kg na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac  remontowych nie wymagających  pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru  prowadzenia robót  do starosty, w limitowanej ilości 200 kg na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym, dostarczone selektywnie z  podziałem na:

a) odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),

b) odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),

14) zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – w limitowanej ilości ( do 6 osób włącznie - 5 szt., od 7 osób i więcej -10 szt.) na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym,

15) odzież i inne tekstylia.

2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane na frakcje ujęte w § 2 ust. 1, nie mogą być zmieszane z innymi frakcjami i zanieczyszczone.

3. PSZOK nie przyjmuje:

1) odpadów, z których wyciekają płyny lub inne substancje,

2) odpadów silnie toksycznych,

3) odpadów zawierających azbest, eternit i papę,

4) odpadów, które nie są ujęte w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,

5) padłych zwierząt,

6) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

7) odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

8) opon z działalności gospodarczej w szczególności opon z pojazdów ciężarowych    i maszyn rolniczych,

9) części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby, elementy karoserii),

10) odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z działalności rolniczej,

11) folii z działalności rolniczej.

4.  Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmują odpady dostarczone we własnym zakresie i własnym transportem przez mieszkańców z terenu gmin Związku Międzygminnego „PRGOK”:

a) z nieruchomości jednorodzinnych na podstawie oświadczenia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub upoważnione osoby trzecie, na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

b) z nieruchomości wielorodzinnych (właściciel nieruchomości) na podstawie oświadczenia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub upoważnione osoby trzecie, na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

c) z nieruchomości wielorodzinnych, gdy odpady dostarczone będą przez zarządzającego nieruchomością wielorodzinną, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnego upoważnienia od właścicieli lokali. Zarządca nieruchomości wielorodzinnej wypełnia upoważnienie stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

5. Każdy pojazd wjeżdżający na PSZOK będzie ważony przy wjeździe i wyjeździe. 

6. Mieszkaniec przywożący odpady do PSZOK celem weryfikacji powinien okazać dokument poświadczający tożsamość oraz wypełnić „Oświadczenie o przekazaniu odpadów”. Oświadczenie jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Zarządca nieruchomości lub osoba trzecia upoważniona przez zarządcę nieruchomości do oddania odpadów do punktu PSZOK, celem weryfikacji powinien okazać dokument poświadczający tożsamość, wypełnić „Upoważnienie do przekazania odpadów w imieniu mieszkańców zabudowy wielorodzinnej”, dostarczyć dokument uprawniający do oddania odpadów w imieniu mieszkańców nieruchomości, spis lokali mieszkalnych, do których zostanie przypisana proporcjonalnie ilość oddanych odpadów wielkogabarytowych i poremontowych, co jednocześnie spowoduje zmniejszenie obowiązującego limitu przypadającego na gospodarstwo domowe (jedno mieszkanie) w danej nieruchomości. Upoważnienie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.   

8. Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych mogą upoważniać osoby trzecie do przekazania odpadów w ich imieniu wypełniając „Upoważnienie do przekazania odpadów” stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9. Zarządca nieruchomości wielorodzinnej może w imieniu mieszkańców budynku dostarczyć odpady zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 12 i 13 niniejszego Regulaminu. Limit odpadów zostanie dopisany proporcjonalnie na poszczególnych właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych z danej lokalizacji zgodnie z załączonym spisem.  

10. Odpady są przyjmowane od mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „PRGOK” zarejestrowanych w ewidencji lub osoby przez nich upoważnione, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Biura Związku i nie zalegają z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

11. Obsługa PSZOK instruuje mieszkańców co do zasad i sposobów segregacji.

12. Mieszkaniec pod nadzorem obsługi PSZOK samodzielnie umieszcza wszelkie odpady w kontenerach i pojemnikach. Obsługa PSZOK nie wyjmuje z samochodu i nie umieszcza w kontenerach lub pojemnikach odpadów. Obsługa wskazuje miejsce, w którym odpady należy umieścić.

13.  Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie przygotowanych do tego celu oznakowanych pojemnikach lub kontenerach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

14.  Odpady płynne i inne odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie cieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną etykietę umożliwiającą identyfikację odpadów w chwili przekazania. W przeciwnym przypadku odpady  nie zostaną przyjęte.

15.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który przekazywany jest do PSZOK powinien być kompletny. W przeciwnym przypadku odpady nie zostaną przyjęte.

16.  Odpady dostarczane są przez mieszkańców własnym lub wynajętym transportem i we własnych opakowaniach.

17.  Pracownicy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odmawiają przyjęcia odpadów w przypadku, gdy są to inne odpady niż te wymienione w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, mogą zagrażać życiu lub zdrowiu pracowników  i osób trzecich, gdy są to odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub w ilościach wskazujących na takie pochodzenie. Pracownicy odmawiają przyjęcia odpadów, które mogą zawierać substancje toksyczne i trujące lub gdy opakowanie, w którym odpady zostały przywiezione jest uszkodzone. 

 

§ 3  Postanowienia końcowe

1. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad BHP i p.poż. zobowiązane są do wykonywania zaleceń pracowników PSZOK.
2. Dzieci poniżej 13 lat na terenie PSZOK mogą przebywać tylko pod opieką osoby dorosłej. 
3. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zgodnie z art. 13 jest Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
4. Teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest monitorowany, a obraz podlega rejestracji.
5. Wjazd na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.